غلامرضا زنده بودی
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : استاديار

دانلود فايل

:: امتحان غیرحضوری
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 146
:: Advanced Mathematics I (MSc.)
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 42
:: Conduction Heat Transfer
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 30
:: Gas Dynamics
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 17
:: Advanced Mathematics (PhD)
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 69
:: Aerodynamics
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 33
:: Water Supply Systems
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 258

1