گروه آموزشی : مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: پروژه مدار منطقی نیم سال نخست 1399
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 77
:: برنامه درسی و زمان آزمون ها
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 110
:: ساختمان داده ها و الگوریتم ها
تعداد فایل ها : 34
بازدید : 767
:: سیستم های دیجیتال 1 (مدارهای منطقی)
تعداد فایل ها : 41
بازدید : 1879
:: آزمایشگاه
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 220

1