گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: طرح درس
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 3

1