گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آمار
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل