راضیه حیاتی
گروه آموزشی : مهندسی مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی مواد و متالورژی

دانلود فايل

:: زبان تخصصی
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 126
:: خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 38
:: خواص مکانیکی مواد 1
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 114
:: سرامیکها و دیرگازها
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 115
:: بلورشناسی و آزمایشگاه
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 115

1