گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : - زبان شناسی همگانی

دانلود فايل

:: طرح درس مکاتب زبان شناسی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 2
:: رزومه
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 556
:: مکاتب زبان شناسی 3892
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 391
:: روان شناسی زبان (کارشناسی ارشد زبان شناسی)
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 399
:: واژه شناسی آموزش زبان 3892
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 351
:: دوزبانگی آموزش زبان 3892
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 503
:: تحلیل گفتمان آموزش زبان 3892
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 339

1