گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : دانشیار

اختراعات

:: ثبت طراحی ستون های لیزین سفارز برای تخلیص tPA انسانی

مرجع تایید کننده : اداره ثبت اختراعات
شماره ثبت اختراع : 59011
تاریخ ثبت اختراع :1390/03/18

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هومن سیفی - مختار جلالی جواران -
:: ثبت فرآیند تولید پروتئین نوترکیب tPA با استفاده از انتقال ژن در توتون

مرجع تایید کننده : اداره ثبت اختراعات
شماره ثبت اختراع : 54068
تاریخ ثبت اختراع :1388/03/22

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مختار جلالی جواران - هوشنگ علیزاده - فریدون مهبودی -

1