گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - علوم دامی

اختراعات

:: - تولید مکمل دانه کتان اکسترود شدۀ مقاوم به اکسیداسیون

مرجع تایید کننده : اداره ثبت اختراعات
شماره ثبت اختراع : 94701
تاریخ ثبت اختراع :1396/10/23

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرتضی کردی - عباسعلی ناصریان -

1