گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : دانشیار

اختراعات

:: جاذب انرژی مخروطی با تغییرشکل پلاستیک برگشت پذیر

مرجع تایید کننده : اداره ثبت اختراعات
شماره ثبت اختراع : 79309
تاریخ ثبت اختراع :1392/02/08

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس نیک نژاد - احمد توسلی منش -
:: دستگاه اتوماتیک تولید مقاطع جدارنازک کامپوزیتی با استفاده از الیاف بافته شده

مرجع تایید کننده : اداره ثبت اختراعات
شماره ثبت اختراع : 88411
تاریخ ثبت اختراع :1395/01/31

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس نیک نژاد - غلامعلی نصر -

1