گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی

اختراعات

:: كشف يك ژن cytb براي اولين بار در گونه جديد مار ياسوجي Eirenis yassujicus با شماره كاتالوگ MN431955 و ثبت آن¬ ها در پايگاه بين ¬المللي بانك ژن (NCBI)

مرجع تایید کننده : وزارت علوم
شماره ثبت اختراع : 39
تاریخ ثبت اختراع :1398/06/19

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهزاد فتحی نیا -
:: كشف يك ژن 16S براي اولين بار در گونه جديد مار ياسوجي Eirenis yassujicus با شماره كاتالوگ MN428243 و ثبت آن¬ ها در پايگاه بين ¬المللي بانك ژن (NCBI)

مرجع تایید کننده : وزارت علوم
شماره ثبت اختراع : 40
تاریخ ثبت اختراع :1398/06/19

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهزاد فتحی نیا -

1