گروه آموزشی : مهندسی مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی متالورژی و مواد
مرتبه علمي : استاديار

اختراعات