گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استاديار

سوابق اجرایی

:: معاون آموزشي دانشكده علوم انساني

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشي دانشكده علوم انساني

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشي دانشكده علوم انساني

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشي دانشكده علوم انساني

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشي دانشكده علوم انساني

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشي دانشكده علوم انساني

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشي دانشكده علوم انساني

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشي دانشكده علوم انساني

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه

مؤسسه محل اشتغال : گروه زبان انگلیسی
تاریخ شروع : 1393/07/06
تاریخ خاتمه : 1398/01/20


:: معاون آموزشي دانشكده علوم انساني

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1395/12/05
تاریخ خاتمه : 1397/12/05


:: معاون آموزشي دانشكده علوم انساني

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشي دانشكده علوم انساني

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1