گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: معاونت پشتيباني دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير فرهنگي دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير اجرائي دفتر امور شاهد وايثارگر

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معونت آموزسي و تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاونت پشتيباني دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير فرهنگي دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير اجرائي دفتر امور شاهد وايثارگر

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معونت آموزسي و تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاونت پشتيباني دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير فرهنگي دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير اجرائي دفتر امور شاهد وايثارگر

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معونت آموزسي و تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاونت پشتيباني دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير فرهنگي دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير اجرائي دفتر امور شاهد وايثارگر

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1 2