گروه آموزشی : جنگل مرتع و آبخیزداری
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جنگلداری
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مديريت گروه جنگلداري

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مديريت گروه جنگلداري

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مديريت گروه جنگلداري

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مديريت گروه جنگلداري

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مديريت گروه جنگلداري

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1