گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده نفت و گاز

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده نفت و گاز
تاریخ شروع : 1394/07/18
تاریخ خاتمه : 1398/08/291