علیرضا فاضلی
گروه آموزشی : الهیات
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مدير يت گروه الهيات

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير يت گروه الهيات

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير يت گروه الهيات

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير يت گروه الهيات

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير يت گروه الهيات

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1