مسعود رابطی مقدم
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران

سوابق اجرایی

:: رئیس مرکز آموزش های تخصصی آزاد و مجازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1402/07/01
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1394/06/01
تاریخ خاتمه :


:: کارشناس ژئوتکنیک

مؤسسه محل اشتغال : قرارگاه خاتم الانبیا-مهندسین مشاور ساحل
تاریخ شروع : 1390/10/01
تاریخ خاتمه : 1394/06/011