گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - علوم دامی

سوابق اجرایی

:: مشاور شرکت پیشتازان بابل

مؤسسه محل اشتغال : شرکت پیشتازان بابل
تاریخ شروع : 1395/03/01
تاریخ خاتمه : 1398/03/01


:: مدیر بخش تحقیق و توسعه (R&D)

مؤسسه محل اشتغال : گروه تولیدی پارس دانه سوادکوه
تاریخ شروع : 1396/07/01
تاریخ خاتمه : 1397/03/30


:: محقق و پژوهشگر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه جامع امام حسین-ع-
تاریخ شروع : 1395/03/20
تاریخ خاتمه : 1397/06/25


:: مدرس دانشکده دامپزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه فناوری های نوین آمل
تاریخ شروع : 1395/07/01
تاریخ خاتمه : 1396/11/30


:: پژوهشگر

مؤسسه محل اشتغال : مرکز تحقیقات ملی کشاورزی فرانسه (INRA)
تاریخ شروع : 1393/01/15
تاریخ خاتمه : 1393/07/151