حکیمه شریفی فرد
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی شیمی

سوابق اجرایی