گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی
مرتبه علمي : استاد تمام

سوابق اجرایی

:: مدير

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1389/08/18
تاریخ خاتمه : 1391/06/171