گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فني و مهندسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون پژوهشي دانشكده فني و مهندسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون پژوهشي دانشكده فني و مهندسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فني و مهندسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون پژوهشي دانشكده فني و مهندسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون پژوهشي دانشكده فني و مهندسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فني و مهندسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون پژوهشي دانشكده فني و مهندسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون پژوهشي دانشكده فني و مهندسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فني و مهندسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون پژوهشي دانشكده فني و مهندسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون پژوهشي دانشكده فني و مهندسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1 2