گروه آموزشی : تاریخ
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ

سوابق اجرایی

:: نماينده تحصيلات تكميلي در آزمون جامع كتبي دكتري جامعه شناسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع سمانه نوربخش دانشجوي ارشد رشته ي ادبيات فارسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده تحصيلات تكميلي در ازمون جامع كتبي دكتري گروه جامعه شناسي در تاريخ 17/3/1400

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع امير عيسي ملكي دانشجوي دكتري علوم اجتماعي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده تحصيلات تكميلي دانشجو مريم ميرشكاري فلسفه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع اعارفه نيسي دانشجوي ارشد روانشناسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع جهانبخش خرمي ارشد فلسفه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع منصوره كرمي رشته روانشناسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع شهاب رئيسي فلسفه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده ي تحصيلات تكميلي در جلسه مصاحبه از داوطلبان دوره ي دكتري گروه جامعه شناسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع احسان خانمحمدي رشته جامعه شناسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع مريم رحماني فررشته علوم سياسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع فرزاد پورطيبي رشته جامعه شناسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده تحصيلات تكميلي در ازمون جامع كتبي دكتري گروه جامعه شناسي در تاريخ 1401/9/15

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع مژگان منوچهري رشته الهيات

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1 2 3 4 5 6 7