گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی

سوابق اجرایی

:: مدير گروه زيست شناسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه زيست شناسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه زيست شناسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه زيست شناسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه زيست شناسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه زيست شناسي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رئیس دانشکده علوم

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1394/08/15
تاریخ خاتمه : 1395/02/15


:: عضو هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1380/06/25
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
:: معاون اداری و مالی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1395/02/15
تاریخ خاتمه : 1397/01/16


:: معاون اداری و مالی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1395/02/15
تاریخ خاتمه : 1397/01/16


:: مدير گروه زيست شناسي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1386/10/05
تاریخ خاتمه : 1394/10/151