گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - گیاهپزشكی
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: معاونت آموزشي دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رئيس دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاونت آموزشي دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رئيس دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاونت آموزشي دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رئيس دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاونت آموزشي دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رئيس دانشكده كشاورزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رییس دانشکده

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده کشاورزی
تاریخ شروع : 1399/10/24
تاریخ خاتمه : 1401/01/28


:: معاون آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده کشاورزی
تاریخ شروع : 1399/02/02
تاریخ خاتمه : 1399/10/24


:: مدیر گروه

مؤسسه محل اشتغال : گیاهپزشکی
تاریخ شروع : 1395/07/02
تاریخ خاتمه : 1398/07/021