گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: مدير گروه زراعت و اصلاح نباتات

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مديرگروه زراعت و اصلاح نباتا

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مديرگروه زراعت و اصلاح نباتا

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه زراعت و اصلاح نباتات

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه زراعت و اصلاح نباتات

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مديرگروه زراعت و اصلاح نباتا

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه زراعت و اصلاح نباتات

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مديرگروه زراعت و اصلاح نباتا

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیرگروه زراعت و اصلاح نباتات

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1400/07/01
تاریخ خاتمه : 1402/06/31


:: مدير گروه زراعت و اصلاح نباتات

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1388/07/01
تاریخ خاتمه : 1390/06/311