گروه آموزشی : تاریخ
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه تاریخ

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1395/03/01
تاریخ خاتمه : 1397/03/01


:: مدیر گروه تاریخ

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1389/12/10
تاریخ خاتمه : 1391/12/101