گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1400/02/01
تاریخ خاتمه :1