گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی فیزیك

سوابق اجرایی

:: معاون دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1381/07/01
تاریخ خاتمه : 1383/07/01


:: سرپرست دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1392/07/22
تاریخ خاتمه : 1394/01/311