گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم دامی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مدير گروه علوم دامي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه علوم دامي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه علوم دامي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه علوم دامي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه علوم دامي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه علوم دامي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه علوم دامي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه علوم دامي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه علوم دامی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1396/07/10
تاریخ خاتمه : 1398/09/11


:: مدير گروه علوم دامي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1