گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

سوابق اجرایی

:: مدیر تحصیلات تکمیلی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مسئول دفتر هیات جذب

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1387/09/05
تاریخ خاتمه : 1388/07/05


:: مدیر گروه شیمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده علوم
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1