گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی
مرتبه علمي : دانشيار

سوابق اجرایی

:: ریاست دانشکده علوم

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


13 ماه
:: معاونت آموزشی دانشکده علوم

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


دو سال

1