گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: مدير گروه آموزشي فيزيك

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1