مجتبی قانع جهرمی
گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حشره شناسی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی