گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حشره شناسی

سوابق اجرایی

:: نماینده تحصیلات تکمیلی گروه گیاهپزشکی در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع : 1393/11/21
تاریخ خاتمه : 1395/11/30


تعداد 78 جلسه، معادل 156 ساعت

1