ابراهیم صادقی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
مرتبه علمي : استاد تمام

سوابق اجرایی

:: مدير گروه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون دانشكده علوم

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو حقيقي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: سرپرست دانشكده

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون دانشكده علوم

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو حقيقي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: سرپرست دانشكده

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون دانشكده علوم

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو حقيقي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: سرپرست دانشكده

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1 2 3