گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: معون فرهنگي و اجتماعي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رييس بنياد ملي نخبگان استان

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معون فرهنگي و اجتماعي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رييس بنياد ملي نخبگان استان

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معون فرهنگي و اجتماعي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رييس بنياد ملي نخبگان استان

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معون فرهنگي و اجتماعي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رييس بنياد ملي نخبگان استان

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معون فرهنگي و اجتماعي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رييس بنياد ملي نخبگان استان

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معون فرهنگي و اجتماعي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رييس بنياد ملي نخبگان استان

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1