کاوس عباسی
گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی هسته ای
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی