گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - علوم دامی

طرح های پژوهشی

:: ارزیابی خصوصیات بافری و تخمیری ترکیبات مختلف بافری در محیط های آبی و محیط کشت شکمبه ای

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1398/06/15
تاریخ خاتمه : 1398/09/15
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرتضی کردی -

222

1