گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی

طرح های پژوهشی

:: طرح عمل حفاظت ازخرس قهوه ای

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع : 1396/12/28
تاریخ خاتمه : 1397/12/28
تاریخ تسویه : 1397/12/28
تاریخ تصویب : 1396/12/28
شماره مجوز : /12396/3822ص
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تهیه اطلس پرندگان شکاری

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع : 1392/04/01
تاریخ خاتمه : 1393/02/12
تاریخ تسویه : 1393/02/12
تاریخ تصویب : 1392/04/01
شماره مجوز : 1392/123/426 ص
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بابک موسوی -
:: طرح عمل حفاظت از پلنگ ایرانی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع : 1400/02/29
تاریخ خاتمه : 1400/03/31
تاریخ تسویه : 1400/05/13
تاریخ تصویب : 1400/02/29
شماره مجوز : 1400/123/426 ص
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهزاد فتحی نیا - جواد هادی اصل -

1