گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - گیاهپزشكی
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

:: مطالعه اثر ضدباکتریایی چند اسانس و عصاره گیاهی بر بیماری شانکر مرکبات در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1395/11/17
تاریخ خاتمه : 1398/07/01
تاریخ تسویه : 1398/07/01
تاریخ تصویب : 1395/11/17
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسي پراکنش بيماري شانکر مرکبات و شناسايي سويه‌هاي آنتاگونيست عامل بيماري در استان کهگيلويه و بويراحمد

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1397/12/26
تاریخ خاتمه : 1400/04/14
تاریخ تسویه : 1400/12/14
تاریخ تصویب : 1397/12/26
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رسول رضائی - کاووس کشاورز - هادي کریمی پور - شهرام عسکری - سولماز حسنی - سعادت پناهی -

222
:: بررسی مقاومت تعدادی از ارقام هلو به بیماری شانکر باکتریایی با عامل Pseudomonas syringae pv. syringae در استان کهگیلویه و بویراحمد

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1396/04/30
تاریخ خاتمه : 1398/01/30
تاریخ تسویه : 1398/01/30
تاریخ تصویب : 1396/04/30
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رسول رضایی - کاووس کشاورز - شهرام عسکری - هادی کریمی‌فر - سولماز حسنی -

1