گروه آموزشی : معارف
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی