ابوذر سعادتیان
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

طرح های پژوهشی

:: بررسی شیوع ناهنجاری های وضعیتی مرتبط با کار و عوارض ناشی از آن در پایوران گردان های توپخانه ای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1399/12/19
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1397/03/22
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -

1