گروه آموزشی : تاریخ
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: بلاد شاپور در گذرگاه تاريخ

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1393/07/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1