گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی

طرح های پژوهشی

:: بررسی بوته میری خیار در گلخانه های شهرستان بویراحمد و ارزیابی مقاومت ارقام تحت کشت خیار

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1388/12/03
تاریخ خاتمه : 1390/12/20
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر محمد عبدالهی -

222
:: شناسايي گونه‌هاي نماتد ريشه‌گرهي شايع در گلخانه‌هاي شهرستان بويراحمد و ارزيابي مقاومت ارقام تحت کشت خيار به گونه‌ي غالب

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1388/09/09
تاریخ خاتمه : 1390/09/09
تاریخ تسویه : 1390/12/21
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجری طرح: دکتر محمد عبدالهی -

222

1