ابراهیم صادقی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
مرتبه علمي : استاد تمام

طرح های پژوهشی

:: میز تنیس گوشه ای

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1380/01/01
تاریخ خاتمه : 1382/01/01
تاریخ تسویه : 1382/01/01
تاریخ تصویب : 1380/01/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر علیزاده مقدم -
:: مطالعه اثرات دما، فشار و ابعاد هندسی بر انرژی بستگی ناخالصی دهنده خارج از مرکز یک نقطه کوانتومی بیضوی با پتانسیل سهموی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع : 1389/04/01
تاریخ خاتمه : 1390/04/01
تاریخ تسویه : 1390/04/01
تاریخ تصویب : 1389/04/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تاثیر میدان های الکتریکی خارجی بر انرژی بستگی ناخالصی در سیم کوانتومی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع : 1384/06/01
تاریخ خاتمه : 1385/06/01
تاریخ تسویه : 1385/06/01
تاریخ تصویب : 1384/06/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید محمد باقر قریشی -
:: کد رایانه ای محاسبه پارامتر شبکه های بلوری .......

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع : 1384/01/01
تاریخ خاتمه : 1385/01/01
تاریخ تسویه : 1385/01/01
تاریخ تصویب : 1384/01/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید محمد باقر قریشی -
:: طراحی و ساخت مولد تسلا,

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1381/01/01
تاریخ خاتمه : 1381/12/28
تاریخ تسویه : 1381/12/29
تاریخ تصویب : 1381/01/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ملک حسینی -

1