گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

سمينارها و سخنراني ها

:: A corpus-based study of the representation of information structur in academic writing of Iranian writers

محل ارائه : دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1400/07/09
چگونگی حضور : سخنران1