گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : دانشیار

سمينارها و سخنراني ها

:: گیاهن تراریخته، آری یا نه؟

محل ارائه : دانشکده کشاورزی
تاریخ برگزاری : 1397/09/24
چگونگی حضور : سخنران


:: نسل جدید توالی یابی ژنوم

محل ارائه : دانشکده کشاورزی
تاریخ برگزاری : 1394/09/23
چگونگی حضور : سخنران


:: خاموشی ژن

محل ارائه : دانشکده کشاورزی
تاریخ برگزاری : 1392/09/22
چگونگی حضور : سخنران


:: فرار ژن و مهندسی کلروپلاست

محل ارائه : دانشکده کشاورزی
تاریخ برگزاری : 1391/09/22
چگونگی حضور : سخنران


:: بیوتروریسم

محل ارائه : دانشکده کشاورزی
تاریخ برگزاری : 1391/02/20
چگونگی حضور : سخنران


:: اهلی کردن گیاهان داروئی

محل ارائه : دانشکده کشاورزی
تاریخ برگزاری : 1390/09/24
چگونگی حضور : سخنران


:: سامانه هاي زيستي

محل ارائه : دانشکده کشاورزی
تاریخ برگزاری : 1389/09/24
چگونگی حضور : سخنران1