گروه آموزشی : جنگل مرتع و آبخیزداری
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - آبخیزداری

سمينارها و سخنراني ها

:: Using Sea Surface Temperature (SST) for detection of Submarine Groundwater Discharge (SGD) Probable Areas into the Persian Gulf on Coastlines of Bushehr Province

محل ارائه : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1396/03/05
چگونگی حضور : سخنران


:: دياپيرها نقاط مخرب در حوزه¬هاي آبخيز مطالعه موردي: دياپير منطقه کاکان ياسوج

محل ارائه : نور-دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ برگزاری : 1389/02/15
چگونگی حضور : سخنران


:: ارزيابي تغييرات نفوذپذيري عرصه پخش سيلاب با استفاده از اطلاعات دانه¬بندي مطالعه موردي: ايستگاه پخش سيلاب گچساران

محل ارائه : نور-دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ برگزاری : 1389/02/15
چگونگی حضور : سخنران


:: Comparison of Submarine Groundwater Discharge rate between Northern and Southern Coastlines of the Persian Gulf Using Remote Sensing

محل ارائه : آتن-یونان
تاریخ برگزاری : 1396/04/15
چگونگی حضور : سخنران1