حمیدرضا گودرزی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها