گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

:: سخنرانی هفته پژوهش: انؤزی هسته ای

محل ارائه : دانشکده نفت و گاز
تاریخ برگزاری : 1400/09/19
چگونگی حضور : سخنران1