گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - علوم دامی

سمينارها و سخنراني ها

:: دوازدهمین کنگرۀ پیشگامان پیشرفت

محل ارائه : دانشگاه الزهرا
تاریخ برگزاری : 1397/09/22
چگونگی حضور : شرکت کننده


به عنوان داور مقالات
:: . راهکارها و روش های رفع آلودگی مواد هسته ای در هفتۀ اوّل بعد از نشست مواد پرتوزا در محیط زیست کشاورزی-هفتمین کنگره سراسری پدافند جنگ نوین

محل ارائه : دانشگاه جامع امام حسین (ع)
تاریخ برگزاری : 1396/12/15
چگونگی حضور :

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه هفته اول بعد از حادثه

:: چالش ها و فرصت های فرا روی توسعۀ پایدار در صنعت دامپروری ایران-یازدهمین کنگرۀ پیشگامان پیشرفت

محل ارائه : دانشگاه شهید بهشتی تهران
تاریخ برگزاری : 1396/09/23
چگونگی حضور : سخنران

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه چالش ها و فرصت های فرا روی صنعت دامپروری

:: اثر استفاده از فرآودهای فرعی پسته بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیردۀ هلشتاین تغذیه شده با جیرۀ حاوی دانۀ کتان اکسترود

محل ارائه : دانشگاه تربیت مدرس-هشتمین همایش ملی امنیت غذایی
تاریخ برگزاری : 1398/02/11
چگونگی حضور :

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه اثر دانه کتان و پوست پسته

:: راهکارهای پیشگیری از آلودگی محصولات مختلف کشاورزی و دامی با مواد رادیواکتیو در دورۀ قبل و حین بارش رادیواکتیو بعد از وقوع یک حادثۀ هسته ای احتمالی

محل ارائه : دانشگاه تربیت مدرس-هشتمین همایش ملی امنیت غذایی
تاریخ برگزاری : 1398/02/11
چگونگی حضور : سخنران

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه راهکارهای پیشگیری از آلودگی محصولات کشاورزی و دامی با مواد هسته ای


1